กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

หน้าที่พลเมือง ๓

หน้าที่พลเมือง ๔

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

พลังงานกับสิ่งแวดล้อม

สังคมศึกษา ๔

เหตุการณ์ปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์ ๒

สังคมศึกษา6