วิชาอาเซียนศึกษา ม.6 ครูมนตรี
(ส 33201M)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน

ตลอดช่วงระยะเวลากว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้มีพัฒนาการมาเป็นลำดับ และไทยก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือของอาเซียนให้มีความคืบหน้ามาโดยตลอด อาทิ การผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยการริเริ่มให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ ASEAN Free Trade Area (AFTA) สมัยอดีตนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน และก็นับเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวเป็นประชาคมของอาเซียนโดยเริ่มจากเสาเศรษฐกิจ ต่อมา ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่บาหลี เมื่อปี ๒๕๔๖ ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้าง ประชาคม อาเซียน (ASEAN Community)

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้